Một số hình ảnh của bảo vệ

Triển khai phương án

Bảo vệ chuyên nghiệp

 Cơ bản đến nâng cao

Lớp học nghiệp vụ 

Bảo vệ Khu Công Nghiệp

Bảo vệ sự kiện

Phỏng vấn tuyển dụng

Thực tập PCCC

Bảo vệ ngân hàng

Họp công đoàn

Bảo vệ sự kiện 

Triển khai mục tiêu

Bảo vệ Trung tâm thương mại

Bảo vệ tòa nhà